Statut UNPRCAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 – IDENTITATE

(1) Denumirea integrală a UNPR este Uniunea Naţională pentru Progresul României iar denumirea prescurtată este UNPR.

(2) Sigla UNPR este reprezentată de o acvilă cu ciocul îndreptat către stânga, care ţine în cioc o cruce. Pe aceasta se află un scut de culoare roşie iar peste acesta o eşarfă albastră pe care se află prescurtarea UNPR.

(3) Semnul electoral al UNPR este identic cu sigla UNPR. (Anexa nr. 1)

(4) Culorile UNPR sunt roşu şi albastru. Drapelul UNPR este roşu, în centru fiind plasat semnul permanent. (Anexa nr. 2)

 

Art. 2

Sediul Central al Uniunii Naţionale pentru Progresul României   este în Bucureşti, str. Gheorghe Brătianu nr. 7, sector 1.

CAPITOLUL II

OBIECTIVELE UNIUNII NAŢIONALE PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI

Art. 3

Uniunea Naţională pentru Progresul României urmăreşte numai obiective politice şi acţionează pe întreg teritoriul României în vederea  promovării pluralismului politic, a interesului naţional, a valorilor democraţiei, pentru îndeplinirea prevederilor  constituţionale în ceea ce priveşte drepturile cetăţenilor, proprietatea, egalitatea în drepturi şi egalitatea de şanse.

 

Art. 4

(1) Uniunea Naţională pentru Progresul României este un partid de centru-stânga care are drept obiectiv introducerea în România a guvernării progresiste şi asigurarea stabilităţii politice pe termen lung. Uniunea Naţională pentru Progresul Românie va introduce politicile de stânga moderne, care nu sunt reprezentate în România de nicio formaţiune politică.

UNPR este partizanul consensului politic pe marile teme de interes naţional şi nu va respinge nicio alianţă cu forţele pozitive, loiale ţării, care susţin progresul şi modernizarea României.

UNPR se adresează tinerilor care au nevoie de îndrumare la început de viaţă, familiilor tinere care au nevoie de sprijin pentru a-şi creşte copiii, generaţiilor active pentru care statul este adesea un obstacol în împlinirea personală şi generaţiilor care au contribuit la construcţia acestei ţări şi au nevoie de susţinere.

UNPR promovează patriotismul pozitiv al celor care cred în capacitatea de regenerare a României şi necesitatea unui stat activ, puternic, echilibrat, care dă un impuls iniţiativei personale de împlinire.

(2) În baza Programului  politic şi a valorilor promovate, Uniunea Naţională pentru Progresul României promovează:

a) suveranitatea naţională, independenţa, unitatea şi integritatea României;

b) principiile democratice de guvernare, separaţia puterilor statului;

c) dezvoltarea economică şi socială, progresul ţării;

d) respectarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

e) accesul liber la educaţie;

f) garantarea libertăţii de opinie;

g) consolidarea statutului României de membru al Uniunii Europene;

h) respectarea angajamentelor internaţionale ale României;

i) garantarea proprietăţii private.

 

Art. 5

În vederea îndeplinirii obiectivelor politice, Uniunea Naţională pentru Progresul României:

a) elaborează programe şi proiecte în domeniile politic, social şi economic;

b) organizează consultarea membrilor, susţinătorilor şi a tuturor cetăţenilor în privinţa problemelor de interes;

c) păstrează un dialog real cu sindicatele şi societatea civilă;

d) promovează programele politice în mass-media, mediul electronic şi publicaţii proprii;

e) constituie organizaţii şi asociaţii;

f) organizează şi promovează alte acţiuni de interes;

g) acţionează pentru afilierea la Internaţionala Socialistă.

 

 

CAPITOLUL III

MEMBRII UNIUNII NAŢIONALE PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI

Art. 6

Orice persoană în vârstă de peste 18 ani poate deveni membru al Uniunii Naţionale pentru Progresul României, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

a) acceptă şi respectă prevederile Statutului şi Programul politic al UNPR;

b) nu încalcă prevederile Legii partidelor politice;

c) nu îi este interzisă exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti.

 

Art. 7

(1) Confirmarea ca membru al Uniunii Naţionale pentru Progresul României se face pe baza adeziunii vizată de către preşedintele organizaţiei locale în raza căreia domiciliază, îşi are reşedinţa sau îşi desfăşoară activitatea solicitantul.

(2) Membrii UNPR pot face parte dintr-o singură organizaţie a partidului.

(3) Transferul între organizaţii ale UNPR a unui membru se face în baza cererii acestuia.

 

Art. 8

Drepturile membrilor Uniunii Naţionale pentru Progresul României   :

a) să propună şi să pună în dezbatere iniţiative politice;

b) să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de conducere din partid;

c) să fie propuşi şi promovaţi în funcţii şi demnităţi publice;

d) să-şi exprime în mod liber opiniile în cadrul forurilor UNPR;

e) să fie informaţi cu privire la activitatea organizaţiei din care fac parte şi cu privire la hotărârile organismelor de conducere locale, teritoriale şi centrale.

 

Art. 9

Obligaţiile membrilor Uniunii Naţionale pentru Progresul României  :

a) să cunoască şi să respecte prevederile Statutului şi Programul politic al UNPR;

b) să participe la activitatea organizaţiei din care fac parte şi să îşi îndeplinească îndatoririle ce îi revin, potrivit prevederilor prezentului statut;

c) să înfăptuiască politica UNPR în cazul alegerii ori numirii într-o demnitate publică la nivel central sau local;

d) să plătească cotizaţia lunară.

 

Art. 10

(1) Membrii Uniunii Naţionale pentru Progresul României nu pot îndeplini, de regulă, două funcţii de conducere în partid, în acelaşi timp.

(2) Funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al UNPR este incompatibilă cu cea de preşedinte al organizaţiei judeţene de partid.

(3 Membrii Comisei de Arbitraj şi ai Comisiei de Cenzori nu pot face parte din nici un organism de conducere al UNPR.

 

Art. 11

Calitatea de membru al Uniunii Naţionale pentru Progresul României   se pierde prin:

a) demisie;

b) excludere;

c) înscriere în alt partid;

d) deces.

 

Art. 12

(1) În cazul ocupării unei funcţii publice incompatibile calităţii de membru al unui partid politic, membrii Uniunii Naţionale pentru Progresul României se pot autosuspenda din calitatea de membru al UNPR pe durata mandatului.

 

Art. 13

Sancţiuni

(1) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor statutare, lipsa nemotivată de la activităţile organizaţiei ori neîndeplinirea sarcinilor de partid, membrii UNPR pot primi următoarele sancţiuni:

a)     avertisment;

b)     suspendare pe termen limitat;

c)     excludere.

(2) Sancţiunile se hotărăsc cu majoritate de voturi de către organul sau organizaţia din care face parte persoana care a săvârşit abaterea, statutar constituită.

(3) Membrul de partid sancţionat poate face contestaţie la Comisia de arbitraj competentă, în condiţiile regulamentului de funcţionare al acesteia.

 

Art. 14

(1) Sancţiunea excluderii unui membru din Uniunea Naţională pentru Progresul României se poate aplica în una din următoarele situaţii:

a) în cazul în care se află într-una din situaţiile prevăzute în Legea partidelor politice;

b) în cazul în care a încălcat prevederile Statutului;

c) în cazul în care a încălcat hotărârile organismelor de conducere ale UNPR.

(2) Excluderea unui membru se poate face cu aprobarea majorităţii organului sau organizaţiei din care face parte, statutar constituită şi avizul Comitetului Naţional Executiv.

 


CAPITOLUL IV

ORGANIZAREA UNIUNII NAŢIONALE PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 15

Uniunea Naţională pentru Progresul României este organizată şi funcţionează pe teritoriul României, la nivel local, judeţean, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivel naţional.

 

Art. 16

Membrii Uniunii Naţionale pentru Progresul României   sunt organizaţi  pe criterii teritoriale în:

a) organizaţii comunale, orăşeneşti şi municipale;

b) organizaţii judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

c) organizaţia municipiului Bucureşti.

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ LA NIVEL LOCAL COMUNĂ, ORAŞ ŞI MUNICIPIU

Art. 17

Organizaţiile comunale, orăşeneşti sau municipale ale Uniunii Naţionale pentru Progresul României   desfăşoară următoarele acţiuni:

a) organizarea operativă şi temeinică a activităţii

b) creşterea numărului de membri, susţinători şi votanţi;

c) participarea la elaborarea proiectelor  şi programelor de dezvoltare locală;

d) popularizarea poziţiei UNPR în problemele de interes public;

e) asigurarea resurselor umane şi materiale necesare desfăşurării activităţii proprii;

f) centralizarea informaţiilor referitoare la resursele locale şi necesităţile imediate şi de perspectivă ale unităţilor administrative;

g) coordonarea activităţii aleşilor locali în structurile administraţiei publice.

 

Art. 18

La nivelul organizaţiilor locale Uniunea Naţională pentru Progresul României are următoarele organisme de conducere:

a) Conferinţa organizaţiei;

b) Biroul Politic Permanent.

 

Art. 19

(1) Conferinţa organizaţiei se întruneşte cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Politic Permanent sau la cererea majorităţii simple a membrilor organizaţiei.

(2) Conferinţa organizaţiei locale are următoarele atribuţii:

a) stabileşte măsurile necesare realizării Programului politic şi a strategiei UNPR la nivel local;

b) dezbate şi aprobă măsurile organizatorice necesare dezvoltării organizaţiei;

c) alege membrii Biroului Politic Permanent pe o perioadă de 4 ani.

d) analizează activitatea desfăşurată de organele de conducere şi aprobă programele de activitate ale acestora;

e) dezbate şi aprobă raportul de gestiune şi acordă descărcare pentru execuţia bugetară;

f) aprobă listele de candidaţi pentru alegerile locale propuse de către Biroul Politic Permanent;

g) alege delegaţii la Conferinţa organizaţiei superioare.

 

Art. 20

(1) Birourile Politice Permanente au următoarea componenţă:

a) La nivel comunal: 9-11 membri cu următoarea structură: preşedinte, 3 vicepreşedinţi, secretar-trezorier şi 4-6 membri.

b) La nivel orăşenesc: 13-21 membri cu următoarea structură: preşedinte, 5-9 vicepreşedinţi, secretar-trezorier şi 6-10 membri.

c) La nivel de municipiu: din 19-27 membri cu următoarea structură: preşedinte, 9-11 vicepreşedinţi, secretar-trezorier şi 8-14 membri.

(2) Birourile Politice Permanente comunale, orăşeneşti şi municipale se întrunesc o dată pe lună şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedinţilor, a Biroului Politic Permanent sau la cererea majorităţii simple din numărul membrilor lor.

 

Art. 21

(1) Biroul Politic Permanent are următoarele atribuţii:

a) organizează, coordonează şi conduce activitatea organizaţiei locale în intervalul dintre Conferinţele organizaţiei;

b) ţine  evidenţa membrilor organizaţiei şi urmăreşte încasarea cotizaţiilor;

c) aprobă adeziunile de înscriere în partid;

d) propune candidaţi pentru alegerile locale;

e) organizează campaniile electorale la nivel local şi răspunde de îndeplinirea obiectivelor electorale;

f) gestionează mijloacele financiare şi materiale ale organizaţiei;

g) îndeplineşte hotărârile organismelor de conducere superioare;

h) propune aplicarea de sancţiuni.

(2) Preşedintele Biroului Politic Permanent este preşedintele organizaţiei şi reprezintă partidul în relaţiile oficiale în zona lui de activitate, prezidează şedinţele Biroului Politic Permanent şi ale Conferinţei organizaţiei.

 

 

 

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ LA NIVELUL ORGANIZAŢIILOR JUDEŢENE , ALE SECTOARELOR ŞI A ORGANIZAŢIEI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Art. 22

(1) La nivel judeţean şi al sectoarelor municipiului Bucureşti Uniunea Naţională pentru Progresul României are următoarele organisme de conducere:

a) Conferinţa organizaţiei;

b) Biroul Politic Permanent Judeţean sau de Sector.

(2) La nivelul municipiului Bucureşti funcţionează Conferinţa organizaţiei municipiului Bucureşti, Comitetul Executiv şi Biroul Politic Permanent al organizaţiei municipiului Bucureşti

 

Art. 23

(1) Conferinţa organizaţie  judeţene, a celei de sector, respectiv a municipiului Bucureşti, este compusă din:

a) membrii Biroului Politic Permanent;

b) parlamentari, preşedintele Consiliului Judeţean, primarul municipiului reşedinţă de judeţ ori primarul de sector, membrii organizaţiei reprezentanţi în administraţia locală sau centrală;

c) delegaţii organizaţiilor comunale, municipale şi orăşeneşti, conform normelor de reprezentare ale organizaţiilor superioare.

(2) Norma de reprezentare se stabileşte în funcţie de rezultatele obţinute la alegerile locale, parlamentare şi europene precum şi în funcţie de numărul membrilor organizaţiilor locale.

 

Art. 24

Conferinţa organizaţiilor judeţene, de sector şi, respectiv, a municipiului Bucureşti se întruneşte o dată pe an şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Politic Permanent sau la cererea a mai mult de jumătate din numărul organizaţiilor locale, respectiv a mai mult de jumătate din filialele de sector.

 

Art. 25

(1) Conferinţa organizaţiei judeţene ori de sector are următoarele atribuţii de conducere:

a) stabileşte măsurile de realizare a Programului politic la nivel teritorial;

b) hotărăşte măsurile de aplicare a strategiei UNPR şi măsurile privind întărirea şi creşterea organizaţiei;

c) alege prin vot secretarul, vicepreşedinţii şi  membrii Biroului Politic Permanent, cf. art. 27 din Statut;

d) alege prin vot Comisia de Cenzori formată din 3 membri. Preşedintele Comisiei de Cenzori este ales de cei 3 membri prin vot secret;

e) dezbate raportul Comisiei de Cenzori şi acordă descărcare pentru execuţia bugetară;

f) alege prin vot Comisia de arbitraj formată din 7 membri;

g) analizează şi hotărăşte asupra activităţii organelor de conducere ale organizaţiei şi a reprezentanţilor în administraţia publică locală;

h) evaluează activitatea reprezentanţilor în Parlament şi stabileşte modalităţile de susţinere a intereselor locale;

i) validează propunerile preşedintelui de numire sau revocare a membrilor UNPR aflaţi în funcţii în administraţia publică.

 

Art. 26

Biroul Politic Permanent este organismul de conducere executiv la nivel judeţean sau de sector şi al municipiului Bucureşti şi este format din:

a) preşedinte;

b) secretar;

c) trezorier;

d) 9-13 vicepreşedinţi;

e) 14-16 membri.

 

Art. 27

(1) Biroul Politic Permanent asigură conducerea curentă a organizaţiei judeţene, de sector şi a municipiului Bucureşti, se întruneşte săptămânal sau de ori de câte ori este nevoie la convocarea preşedintelui sau la cererea majorităţii simple a numărului membrilor săi.

(2) La şedinţe participă parlamentari, şi, după caz, preşedintele Consiliului Judeţean, primarul municipiului reşedinţă de judeţ sau cel de sector, primarul municipiului Bucureşti.

 

Art. 28

(1) Biroul Politic Permanent al organizaţie judeţene, de sector şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:

a) aplică Programul politic şi strategiile UNPR;

b) planifică, conduce şi evaluează activitatea organizaţiei, precum şi a organizaţiilor locale între Conferinţele organizaţiei;

c) convoacă Conferinţa organizaţiei judeţene, de sector şi a municipiului Bucureşti  şi stabileşte norma de reprezentare la aceasta;

d) ţine evidenţa centralizată a membrilor organizaţiei în format electronic, pe baza rapoartelor periodice primite de la organizaţiile comunale, orăşeneşti, municipale ori a celor de sector;

d) urmăreşte încasarea cotizaţiilor de la organizaţiile locale;

e) întocmeşte listele cu propunerile de candidaţi pentru funcţiile din administraţia publică centrală şi le înaintează spre validare;

f) stabileşte strategia campaniilor electorale la nivel judeţean, organizează campaniile electorale şi răspunde în faţa conducerii UNPR de îndeplinirea obiectivelor electorale.

g) propune Conferinţei organizaţiei lista delegaţilor pentru participarea la Conferinţa Naţională;

h) hotărăşte excluderea în conformitate cu prevederile prezentului statut.

 

Art. 29

Preşedintele Organizaţiei judeţene, de sector şi a municipiului Bucureşti  reprezintă partidul în relaţiile oficiale, este de drept şi preşedintele Biroului Politic Permanent al organizaţiei locale şi are următoarele atribuţii:

a) stabileşte schema organizatorică a aparatului de lucru al organizaţiei judeţene, de sector al municipiului Bucureşti şi, respectiv, al organizaţiei municipiului Bucureşti;

b) răspunde de gestiunea bunurilor mobile şi a fondurilor UNPR;

c) prezidează şedinţele organizaţiei şi a organizaţiilor din zona de responsabilitate la care participă;

d) informează periodic Biroul Politic Permanent Central cu privire la activitatea organizaţiei şi la evenimentele importante din zona sa de activitate;

e) propune Biroului Politic Permanent numirea sau revocarea membrilor UNPR din administraţia locală şi centrală;

j) conduce negocierile politice purtate la nivel teritorial.

 

Art. 30

Comitetul Executiv al organizaţiei municipiului Bucureşti

(1) Atribuţiile Comitetului Executiv al organizaţiei municipiului Bucureşti:

a)     adoptă măsurile ce se impun pentru îndeplinirea hotărârilor Conferinţei Organizaţiei Bucureşti a UNPR;

b)     aplică Programul politic si strategia UNPR;

c)     analizează şi validează activitatea parlamentarilor, a parlamentarilor europeni, membri ai Organizaţiei Bucureşti, a membrilor UNPR în funcţiile publice din administraţia locală;

d)     desemnează candidaţii UNPR la funcţiile de demnitate publică;

e)     desemnează candidatul UNPR la funcţia de Primar General şi Primar de sectoare, la propunerea Biroului Politic Permanent Municipal;

f)      convoacă şi stabileşte data, locul, numărul şi norma de reprezentare pentru delegaţiile la Conferinţa pe Bucureşti a UNPR şi propune ordinea de zi;

g)     propune Biroului Politic Naţional modificarea Statutului UNPR;

h)     validează sancţiuni faţă de membrii UNPR în conformitate cu prevederile Statutului;

i)       coordonează activitatea comisiilor de specialitate şi sprijină formarea grupurilor de lucru pe programe şi proiecte.

 

 

(2) Componenţa Comitetul Executiv al organizaţiei municipiului Bucureşti:

Comitetul Executiv exercită conducerea Organizaţiei Bucureşti a UNPR între conferinţele municipale şi este compus din:

a)     Preşedintele organizaţiei Bucureşti;

b)     Secretarul Comitetului Executiv;

c)     Vicepreşedinţi ai organizaţiei Bucureşti;

d)     Parlamentarii UNPR din Bucureşti;

e)     Preşedinţii organizaţiilor de sector;

f)      Primarii de sectoare, membri ai partidului;

g)     Trezorier;

h)     Membri.

 

 

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA UNPR LA NIVEL NAŢIONAL

Art. 31

La nivel naţional, Uniunea Naţională pentru Progresul României are următoarele organisme de conducere:

a) Conferinţa Naţională;

b) Consiliul Naţional;

c) Comitetul Naţional Executiv;

d) Biroul Politic Permanent Naţional.

 

CONFERINŢA NAŢIONALĂ

Art. 32

Conferinţa Naţională este forul suprem de conducere şi decizie a Uniunii Naţionale pentru Progresul României, la nivel naţional, şi se compune din:

a) delegaţii aleşi de filialele teritoriale;

b) membrii Consiliului Naţional.

 

Art. 33

(1) Conferinţa Naţională se întruneşte o dată la patru ani.

(2) Conferinţa Naţională extraordinară se întruneşte ori de câte ori este nevoie, prin convocare de către Comitetul Naţional Executiv.

 

Art. 34

(1) Convocarea Conferinţei Naţionale se face de către Consiliul Naţional, la cererea Comitetului Naţional Executiv.

(2) Consiliul Naţional stabileşte data, locul, ordinea de zi, precum şi numărul şi norma de reprezentare a delegaţilor membrilor organizaţiilor teritoriale.

(3) Norma de reprezentare se stabileşte în funcţie de rezultatele obţinute la alegerile locale, parlamentare şi europene precum şi în funcţie de numărul membrilor filialelor teritoriale.

(4) Conferinţa Naţională este legal constituită dacă sunt prezenţi mai mult de două treimi din numărul delegaţilor.

 

Art. 35

Conferinţa Naţională  are următoarele atribuţii:

a) adoptă şi/sau modifică Statutul UNPR, la propunerea Comitetului Naţional Executiv;

b) alege Preşedintele UNPR;

c) alege preşedintele executiv UNPR;

d) alege secretarul general al UNPR;

e) alege cei 15 vicepreşedinţi;

f) adoptă Programul politic al UNPR;

g) alege prin vot cei 380 de membri ai Consiliului Naţional;

h) alege prin vot 15 membri ai Curţii de Arbitraj. Preşedintele Curţii de Arbitraj este ales, prin vot secret, de cei 15 membri;

i) alege prin vot 9 membri ai Comisiei Centrale de Cenzori. Preşedintele Comisiei Centrale de Cenzori este ales, prin vot secret, de cei 9 membri.;

j) validează raportul de activitate a Biroul Politic Permanent Naţional, prezentat de către Preşedintele UNPR;

k) hotărăşte asupra raportului prezentat de preşedintele Comisiei Centrale de Cenzori şi asupra raportului prezentat de preşedintele Curţii de Arbitraj.

 

CONSILIUL NAŢIONAL

Articolul 36

Consiliul Naţional al UNPR este organul de conducere al partidului în intervalul dintre două Conferinţe Naţionale.

 

Articolul 37

(1) Consiliul Naţional al UNPR este ales pentru o perioadă de 4 ani.

(2) Consiliul Naţional al UNPR este alcătuit din 380 membri, aleşi dintre candidaţii desemnaţi de Conferinţele judeţene şi a municipiului Bucureşti şi stabiliţi de Conferinţa Naţională.

(3) Consiliul Naţional este condus de un preşedinte ales din rândul membrilor săi.

(4) În Consiliul Naţional vor fi propuşi candidaţi potrivit normei stabilite de Comitetul Naţional Executiv pentru fiecare organizaţie, respectiv: preşedinţii organizaţiilor judeţene, al municipiului Bucureşti, ai sectoarelor municipiului, parlamentarii UNPR, preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor judeţene administrative, primarii municipiilor reşedinţă de judeţ, ai sectoarelor municipiului Bucureşti, primari de oraşe şi comune, alţi membri ai partidului.

(5) Consiliul Naţional al UNPR se întruneşte anual şi ori de câte ori este nevoie.

(6) Consiliul Naţional se convoacă în şedinţe ordinare de către Comitetul Naţional Executiv sau de preşedintele UNPR;

(7) Parlamentarii UNPR care nu fac parte din Consiliul Naţional participă la întrunirile acestuia fără drept de vot.

 

Articolul 38

Consiliul Naţional al UNPR are următoarele atribuţii:

a) convoacă şi stabileşte data, locul, numărul participanţilor şi norma de reprezentare pentru delegaţiile la Conferinţa Naţională şi propune ordinea de zi a acesteia;

b) propune Conferinţei Naţionale modificarea Statutului UNPR;

c) alege şi revocă, prin vot secret, preşedintele Consiliului Naţional şi trezorierul;

d) asigură realizarea hotărârilor Conferinţei Naţionale;

e) validează rapoartele de activitate prezentate de membrii Biroului Politic Permanent Naţional, de preşedintele Comisiei de Arbitraj, de trezorier;

f) analizează activitatea grupurilor parlamentare;

g) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al partidului, hotărăşte asupra execuţiei acestuia;

h) îndeplineşte oricare alte atribuţii care decurg din prezentul Statut.

 

Articolul 39

(1) În cadrul Consiliului Naţional al UNPR se organizează 15 departamente structurate pe domenii de activitate:

a) departamentul de analiză şi expertiză politică;

b) departamentul de analiză şi expertiză economică;

c) departamentul pentru strategia naţională şi o guvernare progresistă;

d) departamentul pentru relaţia cu sindicatele şi dialog social;

e) departamentul pentru agricultură;

f) departamentul pentru infrastructură;

g) departamentul pentru femei, tineret şi sport;

h) departamentul pentru ocrotirea familiei şi egalitate de şanse;

i) departamentul pentru protecţia mediului;

j) departamentul pentru educaţie şi cercetare;

k) departamentul pentru justiţie;

l) departamentul de sănătate;

m) departamentul de ordine publică şi siguranţa cetăţeanului;

n) departamentul pentru relaţia cu românii de pretutindeni;

o) departamentul de cultură.

(2) Atribuţiile departamentelor UNPR:

a) elaborează studii, strategii şi programe privind evoluţia domeniilor respective;

b) elaborează proiecte de program politic şi de program de guvernare;

c) monitorizează acţiunile guvernamentale şi ministeriale şi propun moduri de reacţie.

(3) Şefii de departamente se stabilesc de către Consiliul Naţional. Şefii departamentelor sunt asimilaţi din punct de vedere politic cu vicepreşedinţii partidului.

(4) Şefii departamentelor UNPR se întâlnesc săptămânal în şedinţă operativă.

(5) Departamentele UNPR activează permanent. Componenţa, logistica şi modul de lucru al departamentelor UNPR se stabilesc prin regulament intern aprobat de către Consiliul Naţional.

(6) Conducerea departamentelor este asigurată de:

a) şef de departament;

b) 2 vicepreşedinţi;

c) secretar.

 

COMITETUL NAŢIONAL EXECUTIV

Art. 40

Comitetul Naţional Executiv este compus din:

a) Preşedintele de onoare al UNPR;

b) Preşedintele UNPR;

c) membrii Biroului Politic Permanent Naţional;

d) preşedinţii organizaţiilor judeţene ale UNPR;

e)  trezorierul UNPR.

 

Art. 41

Comitetul Naţional Executiv se întruneşte o dată la trei luni sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui UNPR sau a Biroul Politic Permanent Naţional.

 

Art. 42

Comitetul Naţional Executiv are următoarele atribuţii:

a) adoptă măsurile ce se impun pentru îndeplinirea hotărârilor Conferinţei Naţionale;

b) adoptă şi aplică Programul politic şi strategia UNPR;

c) analizează şi validează activitatea parlamentarilor, a parlamentarilor europeni, a membrilor UNPR în funcţiile publice din administraţia centrală;

d) desemnează candidaţii UNPR la funcţiile de demnitate publică;

e) răspunde de organizarea campaniilor electorale locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale;

f) validează sancţiuni faţă de membrii UNPR în conformitate cu prevederile Statutului;

g) urmăreşte şi controlează activitatea organelor şi organizaţiilor locale şi ia măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii acestora; Comitetul Naţional Executiv este abilitat să hotărască suspendarea conducerii organelor locale sau dizolvarea organizaţiei locale;

h) validează încheierea alianţelor politice, precum şi comasarea prin fuziune sau absorbţie cu alte partide sau formaţiuni politice.

 

BIROUL POLITIC PERMANENT NAŢIONAL

Art. 43

(1) Biroul Politic Permanent Naţional asigură conducerea operativă a UNPR şi se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui UNPR.

(2) Biroul Politic Permanent Naţional este alcătuit din:

a) preşedinte de onoare al UNPR;

b) preşedinte al UNPR;

c) preşedinte executiv al UNPR;

d) preşedintele Consiliului Naţional;

e) secretar general al UNPR;

f) vicepreşedinţi.

(3) Liderii grupurilor parlamentare şi demnitarii în funcţii publice participă la întrunirile Biroului Politic Permanent Naţional cu statutul de observatori .

 

Art. 44

Biroul Politic Permanent Naţional are următoarele atribuţii:

a) elaborează şi propune Comitetului Naţional Executiv strategia politică a UNPR;

b) coordonează activitatea organizaţiilor UNPR pentru ducerea la îndeplinire a Programului Politic şi a strategiei UNPR;

c) coordonează activitatea curentă a grupurilor parlamentare;

d) concepe, propune Consiliului Naţional Executiv modul de pregătire şi desfăşurare a campaniilor electorale;

e) propune Comitetului Naţional Executiv candidaţii UNPR pentru demnităţile publice;

f) propune Consiliului Naţional Executiv candidaţii pentru alegerile europene;

g) stabileşte organizarea aparatului central precum şi bugetul anual de venituri şi cheltuieli al acestuia, la propunerea secretarului general;

h) convoacă Comitetul Naţional Executiv;

i) numeşte, la propunerea Preşedintelui, 15 secretari executivi;

j) numeşte şi revocă purtătorul de cuvânt al UNPR;

k) propune sancţiuni membrilor UNPR în conformitate cu prevederile Statutului.

l) negociază înţelegeri politice în limita mandatului aprobat de Comitetul Naţional Executiv.

 

PREŞEDINTELE DE ONOARE AL UNPR

Art. 45

(1) Preşedintele de Onoare al UNPR reprezintă partidul în relaţia cu Internaţionala Socialistă, cu alte organisme politice internaţionale.

(2) Preşedintele de Onoare al UNPR asigură relaţiile cu celelalte partide politice europene.

(3) Preşedintele de Onoare al UNPR coordonează activitatea organizaţiilor UNPR din străinătate.

(4) Desemnarea Preşedintelui de Onoare se face de către Conferinţa Naţională prin vot secret, dintre personalităţile recunoscute ale partidului.

(5) Propunerea pentru candidatul la funcţia de Preşedinte de Onoare se face de către Comitetul Naţional Executiv.

(6) Preşedintele de Onoare al UNPR prezidează Conferinţa Naţională a UNPR.

 

PREŞEDINTELE UNPR

Art. 46

(1) Preşedintele UNPR reprezintă partidul în relaţia cu instituţiile de stat, cu unităţile administraţiei publice, cu alte organe reprezentative interne.

(2) Preşedintele UNPR coordonează activitatea organizaţiei de femei şi a celei de tineret ale UNPR.

(3) Preşedintele UNPR coordonează relaţia cu organizaţiile neguver-namentale, cu sindicatele şi patronatele.

(4) Preşedintele UNPR organizează, prin secretarul general, reuniunile importante ale partidului, ale Comitetului Naţional Executiv şi Conferinţa Naţională.

(5) Preşedintele UNPR este ales prin vot secret de către Conferinţa Naţională a UNPR.

(6) Preşedintele UNPR prezidează Comitetul Naţional Executiv.

 

PREŞEDINTELE EXECUTIV AL UNPR

Art. 47

(1) Preşedintele executiv al UNPR îndeplineşte responsabilităţi privind coordonarea activităţilor organizatorice, activitatea vicepreşedinţilor şi cele ale comisiilor de specialitate.

(2) Preşedintele executiv al UNPR asigură coordonarea activităţii organizaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(3) Preşedintele executiv al UNPR este ales prin vot secret de către Conferinţa Naţională a UNPR.

 

SECRETARUL GENERAL AL UNPR

Art. 48

(1) Secretarul general răspunde de sistemul informaţional şi de aparatul de lucru şi asigură comunicarea dintre organismele de conducere la nivel central şi filialele teritoriale şi gestiunea patrimoniului UNPR.

(2) Secretarul general asigură evidenţa membrilor UNPR şi coordonează activitatea organizaţiilor judeţene privind resursele umane.

(3) Secretarul general, împreună cu trezorierul UNPR, asigură evidenţa strângerii cotizaţiilor, potrivit prevederilor prezentului statut.

(4) Secretarul general poate fi ajutat în activitatea sa de un secretar general adjunct, ales de către Biroul Politic Permanent Naţional.

 

Art. 49

(1) Vicepreşedinţii şi secretarii executivi îndeplinesc responsabilităţi pe domenii, stabilite de către Biroul Politic Permanent Naţional al UNPR.

(2)Biroul Politic Permanent Naţional stabileşte şi alte competenţe pentru funcţiile conducerii centrale ale partidului.

 

 

CAPITOLUL V

STRUCTURILE LA NIVEL NAŢIONAL ALE UNPR

Art. 50

UNPR constituie la nivel naţional următoarele structuri:

a) Curtea de Arbitraj;

b) Comisia Centrală de Cenzori;

c) Grupul Parlamentar;

d) Organizaţia de femei a UNPR;

e) Organizaţia de tineret a UNPR.

 

CURTEA DE ARBITRAJ

Art. 51

(1) Curtea de Arbitraj este instanţa supremă a UNPR având atribuţii privind:

a) respectarea prevederilor Statutului UNPR;

b) soluţionarea contestaţiilor privind sancţiunile disciplinare;

c) soluţionarea contestaţiilor privind învestirea candidaţilor, alegerile interne, alegerea delegaţilor la Conferinţe sau la Conferinţa Naţională.

(2) Pot fi alese în Curtea de Arbitraj persoane care nu fac parte din nici o altă structură de conducere, recunoscute pentru integritate morală şi onoare.

(3) Activitatea Curţii de Arbitraj se desfăşoară pe baza Regulamentului aprobat de Comitetul Naţional Executiv a UNPR.

(4) Deciziile Curţii de Arbitraj sunt obligatorii pentru toţi membrii UNPR, precum şi pentru toate organismele de conducere ale UNPR.

(5) La nivelul fiecărei organizaţii judeţene şi a celor de sector, se aleg de către Conferinţa organizaţiei teritoriale, Comisii de Arbitraj teritoriale, după aceleaşi principii prevăzute în prezentul statut. Activitatea Comisiei de Arbitraj teritoriale se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul aprobat de Biroul Politic Permanent teritorial.

COMISIA CENTRALĂ DE CENZORI

Art. 52

(1) Comisia Centrală de Cenzori are atribuţii de verificare a gestiunii UNPR şi lucrează pe baza unui Regulament aprobat de Comitetul Naţional Executiv a UNPR.

(2) La nivelul fiecărei organizaţii judeţene şi a celor de sector, se aleg de către Conferinţa organizaţiei teritoriale, Comisii de Cenzori teritoriale, după aceleaşi principii prevăzute în prezentul statut. Activitatea Comisiilor de Cenzori teritoriale se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul aprobat de Biroul Politic Permanent teritorial.

 

GRUPUL PARLAMENTAR

Art. 53

(1) Grupul Parlamentar UNPR este format din toţi deputaţii şi senatorii, membri ai UNPR.

(2) Grupul parlamentar UNPR acţionează pentru promovarea Programului Politic UNPR în Parlament.

(4) Conducerea Grupului este asigurată, alternativ, de la o sesiune parlamentară la alta de liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor şi din Senat.

(5) Grupul Parlamentar se organizează şi îşi desfăşoară activitatea, în baza unui Regulament aprobat de Comitetul Naţional Executiv a UNPR.

 

ORGANIZAŢIA DE FEMEI A UNPR

Art.54

(1) Organizaţia de femei a UNPR se constituie şi funcţionează în scopul promovării participării femeilor la viaţa politică şi pentru asigurarea egalităţii de şanse.

(2) Organizaţia de femei a UNPR coordonează activitatea organizaţiilor locale de femei a UNPR.

(3) Organizaţia de femei a UNPR îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat de către Comitetul Naţional Executiv.

 

ORGANIZAŢIA DE TINERET A UNPR

Art. 55

(1)   Organizaţia de tineret a UNPR se constituie în scopul pregătirii tinerilor pentru activitatea politică şi pentru asigurarea generaţiilor politice progresiste viitoare.

(2)  Organizaţia de tineret coordonează activitatea organizaţiilor locale de tineret ale UNPR.

(3)  Organizaţia de tineret a UNPR îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat de către Comitetul Naţional Executiv.

(4)  Organizaţia de tineret a UNPR este alcătuită din tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani.

C A P I T O L U L  VI

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ŞI SURSELE DE FINANŢARE

Art. 56

(1) UNPR deţine bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii sale specifice.

(2) Comitetul Naţional Executiv al UNPR aprobă normele privind realizarea şi utilizarea veniturilor financiare, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

(3) Comitetul Executiv Naţional al UNPR sau după caz, Biroul Politic Permanent Judeţean sau de Sector sau Comitetul Executiv al municipiului Bucureşti numeşte un mandatar financiar, în condiţiile legii, pentru perioada campaniilor electorale locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale.

(4) Mandatarul financiar răspunde în condiţiile legii de finanţarea campaniilor electorale, prezentând rapoarte Curţii de Conturi, respectiv Camerelor de Conturi şi informări Biroului Politic Permanent Naţional şi Comitetul Naţional Executiv.

 

Art. 57

(1) Sursele de finanţare ale partidului sunt:

a) cotizaţii ale membrilor de partid;

b) donaţii;

c) venituri provenite din activităţi proprii şi dobânzi;

d) subvenţii de la bugetul de stat acordate în condiţiile legii.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale partidului se efectuează prin conturi în lei şi în valută deschise la unităţi bancare cu sediul în România, potrivit legii;

(3) Cuantumul cotizaţiei, repartizarea şi utilizarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Biroului Politic Permanent Naţional.

C A P I T O L U L VII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 58

(1) Activitatea în cadrul UNPR se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice şi ale prezentului Statut.

(2) Organele locale ale partidului pot reprezenta partidul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi alte autorităţi la nivel local, pot deschide conturi la bancă şi răspund de gestionarea acestora.

(3) Legăturile cu mass-media la nivel central se asigură prin Biroul de presă al UNPR, coordonat de către purtătorul de cuvânt al UNPR.

(4) La nivelul judeţelor sau al municipiului Bucureşti, coordonarea activităţii de presă este exercitată de Biroul Politic Permanent judeţean, respectiv de Comitetul Executiv al municipiului Bucureşti.

(5) UNPR poate înfiinţa organizaţii, forumuri, ligi profesionale, care să cuprindă  reprezentanţi ai muncitorilor, agricultorilor, pensionarilor, a altor categorii socio-profesionale.

 

Art. 59

La iniţiativa membrilor UNPR, se pot înfiinţa organizaţii în străinătate. Organizaţiile din UNPR îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul statut şi cu respectarea legilor ţării în care activează.

 

Art. 60

Membrii organelor de conducere ale partidului, parlamentarii, demnitarii de stat, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene administrative, ai sectoarelor şi ai municipiului Bucureşti, consilierii judeţeni şi locali, primarii şi viceprimarii, care sunt membri ai UNPR, sunt obligaţi să-şi declare, în condiţiile legii, averea şi sursele de venituri atât la începutul, cât şi la sfârşitul mandatului. De asemenea, vor prezenta în condiţiile legii, o declaraţie privind conflictul de interese.

 

Art. 61

Alegerile în UNPR, cu excepţia celor expres prevăzute în prezentul statut, se desfăşoară prin vot secret.

 

Art. 62

UNPR îşi poate înceta activitatea conform prevederilor legale prin:

a) autodizolvare;

b) dizolvare pe cale judecătorească ori prin hotărâre a Curţii Constituţionale;

c) inactivitate constatată de Tribunalul Municipiului Bucureşti;

d) reorganizare, potrivit legii.

 

Art. 63

(1) Organele executive ale partidului la nivel central sau local pot constitui asociaţii sau fundaţii pentru realizarea obiectivelor partidului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare

 

Art. 64

Prezentul statut este aprobat de către Grupul de iniţiativă şi conducere operativă al Uniunii Naţionale pentru Progresul României.

 

Bucureşti, februarie 2010

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s